Page thumbnail

Polityka prywatności


INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W NOWYM SĄCZU

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą informacją.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 – dalej RODO. Informujemy, że w świetle nowych przepisów jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane.

W tej informacji chcemy poinformować o podstawowych aspektach dotyczących przetwarzania danych związku z nowymi przepisami.

 1. Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu w Nowym Sączu, Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz.

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pod e-mailem mok@mok.nowysacz.pl lub pisemnie na adres Administratora, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe w celach realizacji zadań statutowych, podstawą przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, osoby której dane dotyczą, a w przypadku dziecka zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę na dzieckiem – na tej podstawie Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w zawiązku z realizacją zdań statutowych z w m. in. w celu tworzenia warunków: (i) do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym miasta i regionu, (ii) do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego – w zakresie prowadzenia własnych zespołów artystycznych i grup zainteresowań.

 2. z art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – konieczność wykonania umowy – na tej podstawie Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w m. in. w celu: (i) prawidłowej realizacji umowy, (ii) realizacji płatności (iii) dla celów podatkowych, (iv) dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

 3. z art. 6 ust. 1 lit. c – RODO – wypełnienie obowiązku prawnego – na tej podstawie Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w m. in. w celach związanych z wystawieniem
  i przechowywaniem faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;

 4. z art. 6 ust. 1 lit. f – RODO – realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora – na tej podstawie Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w celu prowadzenia marketingu swoich produktów i usług.

 1. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi bankowe, ubezpieczeniowe, a także podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi mailingowe oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje: (i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (ii) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (iii) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (v) prawo do przenoszenia danych.

Powyższe prawa, można zrealizować poprzez kontakt z adresem email: mok@mok.nowysacz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Informacja o prawie cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres email: mok@mok.nowysacz.pl.

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli osoba, której dane osobowe uzna że jej dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji każdorazowo przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane.