Page thumbnail

Komunikaty i ogłoszenia


MOK_ogłoszenie

Załącznik
do Zarządzenia nr 751/2019
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu z siedzibą przy Al. Wolności 23 w Nowym Sączu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.), Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie wyższe.
3) Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w działalności w obszarze kultury.
4) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
5) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
6) Niekaralność.
7) Terminowe złożenie ofert z kompletem wymaganych dokumentów.
2. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:
1) Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
2) Doświadczenie zawodowe w kreowaniu, organizowaniu i promocji wydarzeń kulturalnych, zajęć z zakresu edukacji kulturalnej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych.
3) Wiedza specjalistyczna z zakresu organizowania imprez masowych.
4) Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych.
3. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:
1) Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
2) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności, bądź opisem obu tych form aktywności zawodowej.
3) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
4) Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacji.
5) Dokumenty potwierdzające 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w działalności w obszarze kultury (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w organach zarządczych fundacji i stowarzyszeń). Jednocześnie w składanym CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania ( uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych, wykonywanych przez uczestnika konkursu czynności lub zadań z tego zakresu.
6) Pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, obejmującej okres 3 lat od daty upływu terminu składania wniosków, z uwzględnieniem statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu nadanego uchwałą nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu i warunków organizacyjno-technicznych Ośrodka.
7) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności uczestnika konkursu.
8) Oświadczenie kandydata o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
9) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10) Oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do zamknięcia działalności gospodarczej przed powołaniem na stanowisko (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
11) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów udziału w konkursie, zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), m.in. takich jak: imię, nazwisko, dane adresowe, data urodzenia, adres email, numer telefonu, hobby itp.
12) adres do korespondencji oraz adres do korespondencji e-mail.
4. Wnioski wraz w wymienionymi wyżej załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – NIE OTWIERAĆ” — osobiście w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz — Biuro Obsługi Mieszkańców pok. nr 9 lub przesłać do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz drogą pocztową (w przypadku przesyłek nie decyduje data stempla pocztowego, lecz liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Nowego Sącza).
5. Wnioski składane przez kandydatów muszą wpłynąć na podany wyżej adres w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania wniosków.
7. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Nowego Sącza powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu będzie określony w odrębnym zarządzeniu, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
8. Kandydat ma możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych oraz informacji o działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 89 59 wew.20; mok@mok.nowysacz.pl.
9. Wnioski złożone przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu zostaną ocenione przez komisję konkursową. Do uczestników konkursu zostanie wysłane e-mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej albo e-mailowa informacja o niedopuszczeniu do takiej rozmowy i jego przyczynach. Poprzez złożenie oferty, kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
10. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
11. Złożone przez kandydatów wnioski nie będą odsyłane, z tym że dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty opublikowania wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Po upływie tego okresu wnioski odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane, a strony ponumerowane!

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-)
Ludomir Handzel

Galeria zdjęć